Úvod

Hodnocení stavu stromů má za účel získat popis stromu, zhodnocení jeho „biologického“ stavu, zhodnocení jeho „mechanického“ stavu, zhodnocení rizik spojených s přítomností stromu a jejich závažnosti a v neposlední řadě i odhad dynamiky budoucích změn. Nástin budoucího vývoje přímo souvisí s návrhem opatření směřujících ke zlepšení podmínek pro růst stromu, příp. ke stabilizaci získaných defektů. To jsou základní požadavky, které musí metoda hodnocení poskytnout pro odborné rozhodování v péči o zeleň. Další parametry, jako je např. hodnocení estetického či ekologického významu dřevin jsou považované za doprovodné, i když v souvislosti s některými aspekty praktického ošetřování stromů mohou přebírat zásadní roli.

  • zpracování dendrologických znalecký posudků
  • oceňování dřevin dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR "Ohodnocování dřevin rostoucích mimo les".
    Tato Metodika byla doporučena k používání všem orgánům ochrany přírody ve správním a trestněprávním řízení